Angelica anomala
Angelicae Dahuricae Radix, Dahurian Angelica Root, Angelica dahurica
白芷, 川白芷
本草綱目中記載可散風祛濕、通竅止痛、消腫排膿。坊間偏方並盛傳外用具有美白效果。

我們使用 cookie 來提供並改善我們的服務。如欲使用此站,您需接受 cookies。